Pravila nagradne igre

slide nagradna igra

 

Spisak svih distributera gde možete kupiti Extreme 4 me ranac

                                                                             

               На основу Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», бр. 88/11) Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу («Службени гласник РС», број 129/04) и Одлуке директора бр:65/18 од 16.04.2018.године, „Универзал“ д.о.о., Нови Сад, ул. Булевар војводе Степе бр. 60, утврђена су

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

Extreme4Me i For Me

Члан 1.

               Приређивач наградне игре је „Универзал“ д.о.о, Нови Сад, ул. Булевар војводе Степе бр. 60, матични број 08281025, ПИБ 100237167. ( У даљем тексту Приређивач)      

                                                

Члан 2.

               Наградна игра се приређује под називом Extreme4Me i For Me

Члан 3.

Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом “Extreme4Me i For Me(у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре. Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре.

               Циљ приређивања наградне игре је маркетиншка промоција Extreme4Me ранчева и For Me школских анатомских торби као и стимулација продаје ранчева у малопродајним објектима.

Члан 4.

               Трајање наградне игре је од 20. августа до 18. септембра 2018. године.

                            

Члан 5.

Дана 16.04.2018. године, Дејан Кекић, директор привредног друштва УНИВЕРЗАЛ Д.О.О. Предузеће за маркетинг, инжењеринг и трговину Нови Сад, донео је Одлуку број: 65/18   да се организује наградна игра под називом

Extreme4Me i For Me

Члан 6.

Организује се наградна игра у роби и услугама.

Назив наградне игре је Extreme4Me i For Me

 

Наградна игра се организује на територији Републике Србије у периоду од 20.08.2018. до 18.09.2018.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ:

Члан 7.

Сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији имају право да учествују у Наградној игри, изузев лица запослених код приређивача, стручних сарадника приређивача, маркетиншких агенција које је приређивач ангажовао у промоције Наградне игре, укључујући и чланове њихових ужих породица у које спадају брачни/ванбрачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. Организатор задржава право да по сопственом нахођењу изврши мере провере горе наведених чињеница.

Учешћем у Наградној игри сви учесници прихватају њена правила.

ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ:

Члан 8.

У Наградној игри може учествовати свако пунолетно лице са пребивалиштем на територији Р. Србије који у периоду од 15.05.2018. до 18.09.2018. године купи један од наведених производа у малопродајним објектима који су дистрибутери брендова Extreme4Me и For Me и имају приступницу за наградну игру, као и јединствену налепницу са ознаком: “КУПИТЕ КОД НАС РАНЧЕВЕ И ТОРБЕ И УЧЕСТВУЈТЕ У ВЕЛИКОЈ НАГРАДНОЈ ИГРИ EXTREME4ME I FOR ME”, која је залепљена на улазним вратима малопродајног објекта.

Ознака малопродаје у којој се могу купити брендови Extreme4Me и For Me и тиме учествовати у поменутој наградној игри, истакнута је на сајтовима: www.uni.rs и www.extreme4me.com

На сајтовима: www.uni.rs и www.extreme4me.com налази се списак свих дистрибутера код којих се може учествовати у поменутој наградној игри у свим местима.

Сваки учесник Наградне игре попуњава приступницу која се добија са куповином ранца или торбе, а која садржи следеће податке:

 1. Име и презиме купца
 2. Број личне карте купца
 3. Адреса становања купца
 4. Контакт телефон
 5. Назив дистрибутера
 6. Назив малопродајног објекта
 7. Потпис и печат приређивача

Уз приступницу учесници Наградне игре достављају и фотокопију фискалног рачуна издатог у вези куповине најмање једног ранца/торбе и декларацију са ранца/торбе, која се налази на истим.

Свака оригинална приступница садржаће печат и потпис приређивача, привредно друштво УНИВЕРЗАЛ Д.О.О. Предузеће за маркетинг, инжењеринг и трговину Нови Сад и само таква приступница сматраће се валидном.

Сви поторшачи који поштом пошаљу коверту са приступницом, фотокопијом фискалног рачуна и декларацијом са купљеног ранца или торбе, на адресу Приређивача

Универзал доо

Булевар војводе Степе 60,

21000 Нови Сад,

Р. Србија.

Са назнаком: ЗА НАГРАДНУ ИГРУ “Extreme4Me i For Me”,

сматраће се регуларним учесником Наградне игре.

Свака коверта која не садржи потпуне и читко написане податке на приступници или не садржи фотокопију копију фискалног рачуна или не садржи декларацију са ранца или торбе, сматраће се неважећом.

Исто тако, сматраће се неважећим коверте у којима се не подударају подаци са фискалног рачуна и приступнице (назив малопродајне јединице са фискалног рачуна мора се подударати са називом малопродајне јединице из приступнице).

Коверте које стигну на адресу Приређивача наградне игре у периоду од 20.08.2018, а најкасније до 18.09.2018. до 14 часова, учествоваће у извлачењу награда.

Сваки купац може бити учесник у Наградној игри онолико пута колико су коверти Наградне игре са исправним садржајем доставили приређивачу Наградне игре.

Приређивач наградне игре не сноси никакву одговорност уколико му коверте буду уручене након 18.09.2018. у 14 часова.

Уколико приређивач Наградне игре након извлачења награда утврди да је учесник Наградне игре злоупотребио право или доставио податке на недозвољен начин или на незаконит начин дошао до могућности учешћа у Наградној игри, приређивач задржава право да поништи доделу награде и исту награду додели резервном добитнику.

      

Члан 9.

               Производи који учествују у наградној игри су:

 1. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FOOTBALL FSB1810
 2. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FOOTBALL FSB1820
 3. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA KITTY FSB1830
 4. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA PUPPY FSB1840
 5. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA T-REX FSB1730
 6. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA BUTTERFLY FSB1720
 7. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA SPIDER FSB1740
 8. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA KITTY FSB1710
 9. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FOOTBALL FET1770
 10. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA PONY FET1750
 11. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA CROWN FET1760
 12. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FOOTBALL FSB152210
 13. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA BASKETBALL FET1780
 14. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FORMULA FSB152110
 15. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA PIRATES FSB160910
 16. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA TRACTOR FSB161010
 17. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FASHION FSB152010
 18. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA BUTTERFLY FSB151910
 19. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA BALERINA FSB161210
 20. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA PONY FSB161110
 21. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA T-REX FET160110
 22. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA SKATER FET160210
 23. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FIRE DEPARTMENT FET160310
 24. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1501
 25. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA SIDRO FET160810
 26. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA GIRLS POWER FET160710
 27. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA FLOWERS FET160510
 28. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA SOVA FET160610
 29. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA KITTY FET161310
 30. TORBA ŠKOLSKA ANATOMSKA BASKETBALL FET161410
 31. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1802
 32. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1803
 33. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1801
 34. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1804
 35. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1805
 36. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2u1 EX-1813
 37. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2U1 EX-1815
 38. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2u1 EX -1817
 39. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2u1 EX -1820
 40. RANAC ŠKOLSKI EXTREME PRODUŽENI EX -1821
 41. RANAC ŠKOLSKI EXTREME PRODUŽENI EX -1823
 42. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1806
 43. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2u1 EX-1814
 44. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2U1 EX-1816
 45. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2u1 EX -1819
 46. RANAC ŠKOLSKI EXTREME 2u1 EX -1818
 47. RANAC ŠKOLSKI EXTREME PRODUŽENI EX -1822
 48. RANAC ŠKOLSKI EXTREME PRODUŽENI EX -1824
 49. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1703 PLAVI
 50. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1701 SIVI
 51. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1705 CRVENI
 52. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1707 SIVI
 53. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1709 PLAVI
 54. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1711 CRVENI
 55. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1713 SIVI
 56. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1702 CRVENI
 57. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1704 SIVI
 58. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1706 PLAVI
 59. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1708 CRVENI
 60. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1710 SIVI
 61. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1712 PLAVI
 62. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1714 PURPLE
 63. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1715 PLAVI
 64. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1718 PLAVI
 65. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1720 PLAVI
 66. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1717 PLAVI
 67. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1719 SIVI
 68. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1721 PURPLE
 69. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1612
 70. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1619
 71. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1623
 72. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1611
 73. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1609
 74. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1617
 75. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1620
 76. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1621
 77. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1616
 78. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1622
 79. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1607
 80. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1613
 81. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1615
 82. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1601 GREEN-PURPLE
 83. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1603 GREEN-ROSE
 84. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1604 RED-BLUE
 85. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1605 BLUE-BLUE
 86. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1606 GREY-BLACK
 87. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1602 TURQUOISE-ROSE
 88. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1624
 89. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1626
 90. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1627
 91. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1625
 92. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1529
 93. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1535
 94. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1536
 95. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1534
 96. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1527
 97. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1538
 98. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1537
 99. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1539
 100. RANAC ŠKOLSKI EXTREME EX-1504

Горе наведени артикли биће расположиви у малопродајним објектима дистрибутера до истека залиха.

           

Члан 10.

Укупна вредност фонда добитака је 1.735.199,95 динара, а састоји се од следећих награда:

НАЗИВ

НАЗИВ

JEД.МЕРЕ

KOЛИЧИНА

ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ

СТОПА ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ

ВРЕДНОСТ СА ПДВ

 

1.Aутомобил

Fiat 500L Pop Star – бела боја

KOM.

1

1,128,999.96

1,128,999.96

20%

225,799.99

1,354,799.95

 

2. Moпед

Kimco Agility 50 4T

KOM.

1

139,000.00

139,000.00

20%

27,800.00

166,800.00

 

3. Бицикл

Capriolo Passion Man – зелено-црна

KOM.

3

12,500.00

37,500.00

20%

7,500.00

45,000.00

 

Capriolo Passion Lady – црно-пинк

KOM.

3

12,500.00

37,500.00

20%

7,500.00

45,000.00

 

4.Мобилни телефон

Huawei p10 Lite

KOM

5

26,600.00

103,000.00

20%

20,600.00

123,600.00

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-OM

1,735,199.95 дин

                     


 

Наградни фонд се састоји од укупно 13 награда:

 

НАЗИВ

НАЗИВ

JEД.МЕРЕ

KOЛИЧИНА

1.Aутомобил

Fiat 500L Pop Star – бела боја

KOM.

1

2. Moпед

Kimco Agility 50 4T

KOM.

1

3. Бицикл

Capriolo Passion Man – зелено-црна

KOM.

3

Capriolo Passion Lady – црно-пинк

KOM.

3

4.Мобилни телефон

Huawei p10 Lite

KOM

5

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА НАГРАДА

 

Извлачење награда

Члан 11.

Извлачењем добитника ће се обавити у просторијама Приређивача Наградне игре – Универзал д.о.о. Булевар војводе Степе бр. 60, Нови Сад, у присуству трочлане комисије састављене од стране Приређивача, дана 18.09.2018. у 18:00 часова.

Приређивач ће извући и четири резервна добитника, одмах по обављеном извлачењу свих добитника.

Сви лични подаци добитника наградa биће коришћени искључиво у складу са чланом 10. и чланом 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12).          

Члан 12.

              Правила наградне игре биће објављена у дневном листу «Danas», који се дистрибуира на целој територији Рeпублике Србије, 15 дана пре почетка наградне игре.

Организатор Наградне игре ће контактирати добитнике путем броја телефона из приступнице.

Члан 13.

                 Резултати извлачења са именима добитника биће објављени у дневном листу « Danas », по завршетку наградне игре као и на сајтовима: www.uni.rs и www.extreme4me.com по завршетку наградне игре.

НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Члан 14.

О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења Наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила Наградне игре, име и презиме ли

ца које је водило поступак утврђивања, име и презиме предсеника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме, адреса добитника, назив и вредност награде појединог добитника.

Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника Наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:

1. Дејан Кекић – председник комисије

2. Милорад Петровић

3. Татјана Ристић

                                                            

Члан 15.

                 Добитници награде ће бити обавештени телефоном у року од 24 часа од извлачења о добитку награде, када ће приређивачу наградне игре оставити своје личне податке (име и презиме, адресу становања и број личне карте). Тада ће са добитником бити договорен начин и термин преузимања награде.

                 Уколико приређивач наградне игре не може да ступи у контакт са неким од добитника у року од 48 часова или добитник из било ког разлога не прихвати награду, биће позван један од извучених резервних добитника по реду којим су извучени. У колико није могуће ступити у контакт ни у наредних 48 часова са једним од резервних добитника, награда остаје приређивачу и приређивач више нема обавезу испоруке награде било ком од учесника наградне игре.

УРУЧИВАЊЕ НАГРАДА

Члан 16.

Добитници су у обавези да приликом уручивања награде презентују на увид оригинал фискалног рачуна, као и лични идентификациони документ. Уколико добитник не испуни горе означене обавезе, те стога му не буде могуће уручити награду, исти губи право на награду и тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику. Његова награда се додељује резервном.

Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања добитника који се односе на уручење награде или који настану при преузимању награда од приређивача.

САГЛАСНОСТ

Члан 17.

Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових правила и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди( гарантује) да су подаци на приступници тачни, с тим да учесници такође пристају:

       да се њихови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података личности и да исти могу бити коришћени само у маркетиншке сврхе приређивача

       да се њихово име јавно објави у складу са позитивним прописима

       да се њихови лични подаци: име, презиме, адреса, слика и видео материјал, могу од стране приређивача користити на начин да се објаве у штампаном , звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде и претходне сагласности учесника, а искључиво у сврхе приређивања ове Наградне игре и промоције производа приређивача.

Учесници и добитници у овој Наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

 

ИСКЉУЧИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА

Члан 18.

Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања Наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим правилима неће се разматрати, нити ће се на основу тих захтева учесник – играч остваривати било каква права према приређивачу.

Учесници који учествују у Наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде са већим количинама од оних које су наведене у овим правилима.

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Члан 19.

Све евентуалне захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда и представницима робних марки додељених материјалних производа.

Приређивач неће сносити одгопворност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), која је настала као последица учествовања у Наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Члан 20.

                 По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 15 дана обавестити Пореску управу о резултатима игре, са подацима о добитницима.

                                                                  

Члан 21.

                 За награде јемчи приређивач и оне не могу бити замењене за новац.

Члан 22.

У складу са Чланом 83. Закона о порезу на доходак грађана, обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак од игара које се сматрају на срећу у смислу закона којим се уређују игре на срећу, односно добитник Наградне игре.

Члан 23.

               У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 24.

Приређивач може пре рока прекинути наградну игру услед наступа околности више силе или других околности које се уобичајено нису могле предвидети, избећи или отклонити и на које се није могло утицати. О наведеном прекиду Приређивач ће путем медија обавестити јавност.

Члан 25.

               Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Министра финансија.

                                                                                                  

Нови Сад 17.04.2018. године                                                       Универзал д.о.о

Директор

Дејан Кекић

 

На основу сагласности Министарства финансија број: 000-424-00-00095/2018

04. мај 2018. године

Београд

Слике ранчева који учествују у наградној игри: 

 

EX-1534

EX-1535

EX-1536

EX-1537

EX-1538

EX-1539

EX-1601

EX-1602

EX-1603

EX-1604

EX-1605

EX-1606

EX-1607

EX-1609

EX-1611

EX-1612

EX-1613

EX-1615

EX-1616

EX-1617

EX-1619

EX-1620

EX-1621

EX-1622

EX-1623

EX-1624

EX-1625

EX-1626

EX-1627

FET160110

FET160210

FET160310

FET160510

FET160610

FET160710

FET160810

FSB160910

FSB161010

FSB161110

FSB161210

FET161310

FET161410

FSB1710

FSB1720

FSB1730

FSB1740

FET1750

FET1760

FET1770

FET1780

EX-1701

EX-1702

EX-1703

EX-1704

EX-1705

EX-1706

EX-1707

EX-1708

EX-1709

EX-1710

EX-1711

EX-1712

EX-1713

EX-1714

EX-1715

EX-1717

EX-1718

EX-1719

EX-1720

EX-1721

FSB1810

FSB1820

FSB1830

FSB1840

EX-1801

EX-1802

EX-1803

EX-1804

EX-1805

EX-1806

EX-1813

EX-1814

EX-1815

EX-1816

EX-1817

EX-1818

EX-1819

EX-1820

EX-1821

EX-1822

EX-1823

EX-1824

EX-1501

EX-1504

FSB151910

FSB152010

FSB152110

FSB152210

EX-1529

EX-1527

Spisak svih distributera gde možete kupiti Extreme 4 me ranac